Walfer Gemengerot vum Dezember: D’Oppositioun analyséiert d’Schäfferotserklärung!

Um Programm vum Walfer Gemengerot stoungen 8 Punkten, dorënner de « plat de résistance », d‘Diskussiounen iwwer d’Schäfferotserklärung. No e puer Upassungen vum Reglement iwwert d’Kommissiounen, déi vun der Oppositioun monéiert goufen, ass dëst Reglement eestëmmeg ugeholl ginn, genau wéi de congé politique vun de Majoritéitspolitiker an de Syndikater. Oppositioun a Majoritéit ware sech och eens bei 2 Verträg, bei engem Subsid a bei engem Verkéiersreglement zum Chantier „Tunnel Rue Prince Henri“.
Bei der Schäfferotserklärung sinn et awer kloer Meenungsverschiddenheet ginn. Nodeems an der leschter Sëtzung d’Majoritéit hir Schäfferotserklärung als grousse Worf duergestallt huet, war et elo un der Oppositioun fir hir Roll ze spillen an d’Absichtserklärung vum Schäfferot fir déi nächst 5 Joer ze hannerfroen.
D’Oppositioun vun DP an LSAP huet kloergestallt, dass ronn 1/3 vun den Ukënnegungen vun der neier Majoritéit (CSV an Déi Gréng) schonn ënner dem alen Schäfferot realiséiert gi sinn. En anert Drëttel sinn entweder an den Attributiounen vum Staat oder legal virgeschriwwen, also och keng Eegeninitiativ vum neien Schäfferot. Schliisslech ass sech vun der Oppositioun dru gestéiert ginn, dass et keen Kapitel iwwert d’Schoul an der Schäfferotserklärung gëtt an e.a. och keng „maison de soins“ virgesinn ass. Am Sozialen ginn et keng nei Akzenter an och d’Thema Inclusioun gëtt net genannt. Am Nohaltegkeetsberäich ass de Sujet Subventiounen fir ëmweltfrëndlech Techniken a Privathaushalter vun der neier Majoritéit och ewechgelooss ginn.
Laut der DP/LSAP Oppositioun stinn Schäfferotserklärung a Budget haaptsächlech ënnert dem Motto „verwalten“ an e puer nei Etiketten drop setzen. Zum Budget sief och nach gesot, dass déi nei Koalitioun e groussen Programm versprach huet fir Bauterraine zum Marchéspräiss duerch d’Gemeng opzekafen, am Budget den Posten awer reduzéiert huet! Och fir de Reamenagement vun der Rue du Dix Octobre schéingt der Oppositioun d’Zomm, déi am Budget steet, ze niddreg, fir dass d’Aarbechten domat elo direkt kéinte ugoen. Grad an dëse Strooss mat villen Waasserfuitten wär et awer wichteg direkt eppes ze ënnerhuelen. D’DP/LSAP Oppositioun stemmt dann och konsequenterweis géint de Budget 2018.

Comments are closed.